Polityka prywatności

REGULAMIN ADMINISTRATORA DANYCH (Polityka prywatności)

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. J. Twardowskiego w Jabłonnie, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Modlińskiej 102 (05-110) Jabłonna, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe uczestników zajęć, konkursów i innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Bibliotekę z zachowaniem szczególnej staranności i stosując wysoki poziom bezpieczeństwa narzucony przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539) oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz. 493).

Dane przetwarzane są również w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych wynikających z zadań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokajania, rozwijania oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury poprzez organizowanie konkursów i innych imprez kulturowych.

Osoby, których dane dotyczą, podają dane dobrowolnie, jednakże korzystanie z usług i oferty Administratora danych nie jest możliwe bez podania danych niezbędnych do realizacji określonych celów.

Dane nie są przekazywane żadnym odbiorcom w myśl Art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i są chronione przed nieuprawnionym dostęp do nich osób trzecich.

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazywane mediom.

Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w konkursach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania, uzupełniania, a także prawo wycofania zgody i sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania.